ឃ្លាំងលេខៈ 2B, ផ្លូវៈ លំ, ភូមិៈ តាកេរ្ត៍, សង្កាត់ៈ កំបូល, ខណ្ឌៈ កំបូល, រាជធានីៈ ភ្នំពេញ

សូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ 070 849985 / 016 333 710 / 096 981 3232

Facebook Page: EASY BUY Store.